• Spirit Store --> SEMS Baseball Fan Spirit Store

     
            Head Coach - Cory Klassen
    Assistant Coach - Brad Boaen
                               Reid Cook
     
Last Modified on February 16, 2023